Obsah

                                                                                       

                                                                                                    V Novém Vestci dne 22.12.2020

Vážení spoluobčané, sousedé a přátelé,                       

v každém z nás vyvolávají vánoce jiné kouzlo, pro každého z nás znamenají něco jiného. Ale jedno mají vánoce v srdcích nás všech společné. Jsou to svátky plné toužebného očekávání a splněných přání. Pro naše nejmenší přání dárků, pro nás starší pak přání vidět se s přáteli, s nimiž se vídáme zřídka, ať už z jakéhokoli důvodu.

V tomto svátečním čase si však najděme i tolik vzácnou chvilku pro sebe a zhodnoťme letošní složitý rok, který byl i v naší malé obci poznamenán mnoha nepříjemnými událostmi. Byla to však výzva, v které se ukázalo, že sousedská sounáležitost je stále v naší obci živá a díky tomu i nejopuštěnější duše zahřál plamínek naděje, že přece jen nejsou všem lhostejní a někomu na nich záleží.

Ne všechny události v tomto roce v obci byly vždy pozitivní. Povedlo se zrekonstruovat střechu obecního úřadu, ale během práce došlo k zatečení a k částečnému zničení kulturního sálu. Ale vše zlé je k něčemu dobré. Rozmary přírody významně urychlily rozhodnutí o rekonstrukci zbytku budovy, zejména kulturního sálu a příslušenství. Velmi se těším, až Vás  budu moci přivítat v novém, moderním kulturním sálu. Situaci nahrává i fakt, že v této době je díky pandemii většina kulturních akcí nerealizovatelná. Ale dost bilancování.

Dovolte mi, abych využil těchto výjimečných svátečních dnů a popřál Vám jménem obecního úřadu příjemné prožití vánočních dnů plných úcty, harmonie a porozumění se svými nejbližšími. Současně Vám i Vašim blízkým přeji pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních i osobních úspěchů v novém roce.

 

Jiří Lubert – starosta obce

 


 

 

                                                                                                          V Novém Vestci dne 10.10.2020

 

Vážení spoluobčané, milí sousedé a přátelé,

Dovoluji si Vás na tomto místě informovat o nejdůležitějších událostech, které proběhly, probíhají, které nás čekají a o problémech, s nimiž se potýkáme a které se dotknou každého z nás.

Snad nejdiskutovanější téma poslední doby je příběh koronaviru, který těžce zasáhl do běžného života každého z nás. Vývoj situace lze přirovnat s jistými modifikacemi k vývoji v jarním období, kdy pandemie zasáhla i dění v naší obci. Na jaře se obci podařilo pro občany sehnat značné množství dezinfekce. Jistou zásobu jsem se tehdy rozhodl ponechat a využít ji v případě další vlny. Tato situace nyní nastala. Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem o další dezinfekci, nechť si ji vyzvednou na obecním úřadě.

V dalším bodě bych rád reagoval na příspěvky na sociálních sítích, které poukazují na neúčast naší obce v MAS Polabí o.p.s., čímž vrhají špatný stín na práci vedení naší obce. Mohu vás ubezpečit, že veškeré investiční akce intenzívně konzultuji se specialisty na dotační možnosti a vždy se podařilo nalézt výhodnější podmínky čerpání dotací při podání žádosti přímo u poskytovatele příspěvku, než při podání žádosti o dotaci přes jakoukoliv MAS. Administrace takových projektů financované s příspěvkem přímo od poskytovatele stojí sice vedení obce větší úsilí, ale přinese obci více peněz, které lze použít na další rozvoj a lepší občanskou vybavenost.

Hned z počátku našeho volebního období přijalo zastupitelstvo výhodnou nabídkou koupě pozemku u lesa mezi ulicemi Spojovací a Spojovací II s tím, že zde obec vybuduje předškolní zařízení pro místní děti, čímž by vyřešila nejpalčivější problém vesteckých rodin s malými dětmi. V současné době zastupitelstvo rozhodlo zadat vypracování projektové dokumentace na výstavbu předškolního zařízení.

Dalším, velmi diskutovaným problémem obce, je zoufalý stav chodníků zejména v ulici Hlavní. Podařilo se nám nalézt dotační titul, který nám pokryje uznatelné náklady z 85 %, čili z cca 13 milionové investice nám stát přispěje přes 10 mil Kč. Jak již bylo uvedeno v minulém příspěvku, v prvním kole byla naše žádost nečekaně odmítnuta kvůli změněným požadavkům poskytovatele příspěvku, nicméně v současné době finišují práce na úpravě projektu a pevně věřím, že v lednu, kdy bude vyhlášena výzva k podávání žádostí o podporu, bude naše žádost přijata a schválena.

V současné době probíhá rekonstrukce střechy OÚ. Děkujeme všem občanům za shovívavost a respektování zhoršené dopravní situace v okolí staveniště.

Děkujeme všem, kteří se účastnili 3. října úklidu obecní návsi a zejména zeleně na ní rostoucí, která potřebuje v těchto podzimních měsících odbornou péči. V jarních měsících příštího roku plánuje obec úklid nejen návsi, ale celé obce. Přesný termín bude včas zveřejněn.

 

31.10. se můžeme těšit na kulturní akci věnovanou vyřezávání dýní jako přípravu na Halloween.

Dne 29.11. uděláme radost zejména malým obyvatelům naší obce, kdy bude zahájen adventní čas rozsvícením vánočního stromu.

 Týden poté 6. 12. přijde sv. Mikuláš. Všechny tři akce by se měly organizovat venku, takže prozatím, za současných podmínek, by nebylo kvůli pandemii koronaviru žádné velké omezení. Je otázka, zda budeme moci podávat veřejnosti tradiční svařák či čaj, ale vše ukáže čas. 

Jiná situace však je ohledně oslav závěru roku. Dne 31.12. by se měla jako každý rok konat v kulturním sále oslava konce letošního roku. Čas ukáže, do jaké míry nám koronavirus dovolí se jí účastnit. Pevně věřím, že do té doby se podaří pandemii zkrotit na takovou úroveň, aby tyto svátky proběhly standardním způsobem.

Na počátku příštího roku bude postupně vyklizena přibližně polovina provozu p. Pešky navazující na budovu OÚ. Na vyklizeném místě bude zbudováno sběrné místo, které Vám, občanům Nového Vestce, nabídne další kontejnery pro:

  • Nebezpečný odpad
  • Elektroodpad,
  • Kovy
  • Pneumatiky
  • V omezené míře i uložení velkoobjemového odpadu po celý rok.

 

Jen připomínám, že v současné době obec disponuje kontejnery na:

  • Papír
  • Plasty
  • Sklo
  • Tetrapak
  • Olej.

 V minulém Slově starosty jsem se zmínil o příspěveku na vybavení občanů Nového  Vestce kompostéry. V rámci dotace bude i nakoupen drtič odpadu, který bude k dispozici občanům a uložen právě v prostorách přiléhající k budově OÚ. V plánu je pořízení drtiče, který zvládne podrtit klest o průměru do 150 mm.

Na Úřední desce visí výzva na podávání návrhů na využití bývalého obchodu v budově OÚ. Prostor vyžaduje rekonstrukci, tak by bylo efektivní při té příležitosti uzpůsobit vše budoucímu využití.

Jsem si dobře vědom problému s osvětlením ulice Na pískách. Můžete se těšit na její kompletní rekonstrukci společně s ulicí Ovocnou. V rámci této rekonstrukce by se mělo položit nové elektrické vedení zásobující elektřinou pouliční lampy.

Vážení sousedé, jak vidíte, plánů a investic na zvelebení naší obce je hodně a finance nejsou nevyčerpatelné. K problémům finančního rázu se v poslední době přidaly i problémy vyšší moci v podobě pandemie. Věřím ale, že s vaší podporou všechny nastíněné problémy překonáme a společně si budeme pomáhat, podporovat a povzbuzovat, nikoliv unavovat malichernými hádkami, jejichž řešení ubírá času a sil a které by se daly využít ke zvelebení naší obce, našeho domova. 

 

                                                                                                                               Jiří Lubert

                                                                                                                        Váš starosta obce

 

 


                                                                                                           V Novém Vestci dne 2.8.2020

Vážení a milí spoluobčané, sousedé a přátelé,

léto je v plném proudu, nastala doba zasloužených dovolených a ačkoli pro většinu z nás je letošní dovolená výjimečná, dovolte mi Vás informovat o některých událostech, ke kterým došlo během mého působení, ale především o změnách, které Vás ještě čekají.

Mnozí z Vás si jistě všimli nového kontejnerového stání v ulici K bažantnici. Můžeme zde nalézt kontejnery na plast a papír, které mají odlehčit do té doby přetěžované kontejnery u obecního úřadu. Situace se částečně zlepšila, a proto je v plánu výstavba ještě jednoho podobného stání v ulici Dr. J. B. Foerstera. To však oddalují nezrealizované pokládky inženýrských sítí distribuční společností.

Jistě jste se divili anketě na facebooku a dotazníkům ve Vašich schránkách ohledně kompostérů. Obci se podařilo požádat o dotaci na kompostéry pro obec. Řada z Vás nabídky využila a obec objednala kompostéry podle výsledku dotazníků a ankety. K dispozici by měly být v první polovině příštího roku. 

Jak vidíte, jedna z hlavních priorit vedení obce je zlepšení nakládání s odpady v obci. Výsledkem našeho snažení je prokazatelné snížení produkce komunálního a zvýšení tříděného odpadu. Doufám, že to povede ke zlepšení životního prostředí v naší obci.

Často dostávám otázky ohledně žalostného stavu ulice Hlavní a podélných chodníků. Majitelem komunikace je Krajský úřad Středočeského kraje. Jsem v kontaktu se správcem komunikace, ale urychlení opravy a rekonstrukce povrchu se zatím nedaří urychlit. Dosáhli jsme alespoň vyčištění hlavních svodných trativodů, takže dešťová voda se nehromadí na povrchu vozovky. 

Jiná situace je ohledně chodníků. 

V letošním roce byl ukončen projekt rekonstrukce chodníků, který byl provázen mnoha problémy, které zde nebudu popisovat. Naštěstí k tak velkým investicím mohou obce využít dotačního titulu. Po předložení projektu poskytovateli dotace však byl projekt zamítnut s mnoha připomínkami. Žádost o dotaci byla tudíž stažena a v příštím roce po opravě projektu bude zažádáno opětovně. 

Zastupitelstvo rozhodlo, že finance obce dislokované na rekonstrukci chodníků budou použity na rekonstrukci střechy obecního úřadu, která je skutečně v žalostném stavu. Tímto Vás žádám o shovívavost a maximální opatrnost při průjezdu kolem obecního úřadu v podzimních měsících, kdy zmiňovaná rekonstrukce střechy bude probíhat. 

Dalším úspěchem bylo zastřešení autobusové zastávky na návsi. V plánu je pokračování zastávkou Na Pískách. 

Rovněž se podařilo dokončit osvětlení ulice Karlova.

Obci Nový Vestec ve spolupráci se sousední obcí Káraný se podařilo v těžkých dnech koronavirové krize zajistit dezinfekci pro všechny občany. Toto obtížné období sociální a kulturní izolace krutě zasáhlo i do kulturního dění v naší obci a většina akcí byla zrušena. Ale i naše obec se probouzí z útlumu. S velkou radostí bych Vás rád pozval na 2. ročník Melounobraní, které se koná 28. srpna 2020 v 17:00 hodin na návsi. Připraveny pro Vás budou ukázky techniky vyřezávání z melounů, aktivity pro děti i dospělé, grilování a nebude chybět ani hudební doprovod kapely Pády.

Milí spoluobčané, přeji Vám  pohodové prožití slunných letních dnů, ničím nerušené dovolené uprostřed své rodiny a přátel, se kterými se budete cítit příjemně.

                                                                                                             Jiří Lubert

                                                                                                  starosta obce Nový Vestec