- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconodkazy podle kategorií

ČHMÚ

ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologických předpovědí

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

ČHMÚ - pobočka Praha

ČRS MO Brandýs nad Labem - Stará Boleslav [1069]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

DEKONTA, a.s.

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuace
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - stanice Stará Boleslav

HZS Středočeského kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Káraný

- K -

Káraný - pk 

Kategorie organizací

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Krajská veterinární správa - inspektorát Praha-východ

Krajský úřad - Středočeský kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Lázně Toušeň - pk 

Ledové jevy - tabulka

IconMísta ohrožení ledovými jevy
IconMísta ohrožená ledovými jevy

- M -

Městská policie Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Metodické pokyny

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - krizové řízení

MěÚ Brandýs nad Labem - vodoprávní úřad

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nemocnice s Poliklinikou Brandýs nad Labem

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Normy

Nový Vestec - pk 

IconOpatření k ochraně před povodněmi
IconPovodňová komise
IconČinnost členů povodňové komise
IconPovodňové komise

- O -

Obecní úřad Káraný

Obecní úřad městyse Lázně Toušeň

Obecní úřad Skorkov

Objekty dPP - mapa

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - pk 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Brandýs nad Labem

Podniky povodí

Policie

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Labe, státní podnik - Provozní středisko Kostomlaty nad Labem

Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Mladá Boleslav

Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Reader

REO AMOS, spol. s r.o.

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

Skorkov - pk 

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

Stálé havarijní spojení pro ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

stanovisko správce povodí

START.EXE

Státní plavební správa

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Uživatelská mapa

- V -

VD Brandýs nad Labem

VD Čelákovice

Veolia a.s., úpravna vody Káraný

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I. – III. kategorie
IconVodní díla IV. kategorie
IconVodní díla I.–III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- W -

WEBMAPSV.EXE

- Y -

yr.no

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky